Varför

De senaste åren har råvarumarknaderna genomgått en kraftig förvandling från att tidigare ha varit drivna av västvärldens tillgång respektive efterfrågan på råvaror.  Priserna följde tidigare i stort samma mönster även om spekulation under kortare perioder kunde    driva priserna längre än vad fysisk efterfrågan indikerade.
Dagens marknader är helt annorlunda då de asiatiska ekonomierna nu nått en kritisk massa och behoven vida överträffar vad som tidigare var normen. Bara Kina har gått ifrån att vara en marginalspelare för tio år sedan till att nu stå för mellan 25-40 % av den globala konsumtionen av basmetaller.
Det är således inte konstigt att volatiliteten på råvarumarknaderna har ökat, och att prisbilden nu är    en helt annan än vad många industriföretag är vana vid. Lägg till detta att den institutionella handeln, handeln i investeringssyfte samtidigt dramatiskt ökat och den nya bilden av råvarumarknaden blir komplett. Det är nu inte längre bara fysisk efterfrågan som driver priser, utan även rent finansiella intressen.
För industriföretagen innebär det höjda kostnadsläget nya utmaningar. Här kan vi hjälpa till med att strukturera och anpassa dem till den nya omvärlden.

Comments are closed.